Contact

Privacy statement

Oefentherapie Hoendiep, gevestigd aan Hoendiep 1 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Hoendiep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het contactformulier of omdat u deze zelf aan ons verstrekt binnen uw behandeling. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • gegevens over uw gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle gegevens die wij verwerken zijn nodig voor het kunnen uitvoeren van uw behandeling, contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is en/of het declareren van uw behandeling bij de zorgverzekeraar.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Oefentherapie Hoendiep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw medisch dossier: de wettelijke termijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Hoendiep deelt uw persoonsgegevens met ‘Prosoftware’; een leverancier van het elektronisch patientendossier. Dit is noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw behandeling en om te voldoen aan de wettelijke verplichting om patientgegevens digitaal op te slaan. Met prosoftware is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens bij deze leverancier. Oefentherapie Hoendiep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Oefentherapie Hoendiep uw persoonsgegevens aan andere derden, indien u daar nadrukkelijk toestemming voor verleent. Deze derden zijn:

 • Physitrack: de softwareleverancier van ons eHealth platform. (www.physitrack.nl.)
 • Zorgdomein: de softwareleverancier om informatie uit te kunnen wisselen met de huisarts.

Indien u bent doorverwezen door uw huisarts of medisch specialist, zullen wij, indien u hiermee instemt, een rapportage van uw behandeling versturen naar uw verwijzer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt een functionele cookie om de kwaliteit en effectiviteit van deze website te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt dit verzoek indienen via info@oefentherapiehoendiep.nl.

Oefentherapie Hoendiep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Hoendiep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapiehoendiep.nl.